Vad är Pennhip

Den nya röntgentekniken fungerar ungefär som en digitalkamera vilket betyder att vi inte behöver framkalla filmen i mörkerrum utan laddar in och lagrar dem direkt i datorn. Med hjälp av våra röntgenprogram kan vi justera bilderna för att lättare kunna diagnostisera eventuella skador eller sjukdomar.
Röntgenbilderna kan brännas på CD eller skickas som e-mail till röntgenexperter över hela världen vid behov av konsultation. Inom en snar framtid kommer PennHip acceptera e-mail bilder vilket innebär att vi inte behöver skicka CD till USA.


HöftledsröntgenHöftledsdysplasi (HD):
Detta är det vanligaste ortopediska lidandet hos hund. Mycket har gjorts för att minska att defekten förs vidare genom avelsarbete. Trots detta finns det raser som har 50 % HD frekvens (internationell siffra). Definitionen för HD är det glapp som uppstår i höftleden och därefter de pålagringar och utplattning av lårbenshuvudet och grundning i höftskålen.

Tidig diagnos med PennHip metoden ger möjlighet att hjälpa valpen så att lidandet minskar under hundens liv. Det viktigaste är att hålla hunden smal och väl musklad.
De operationsmetoder som finns innebär att hunden skall opereras före 11 månaders ålder för att uppnå bra resultat Metoderna är Symfysiodes och Tripel pelvic osteotomy (TPO). SKK höftledsröntgen: De flesta rasklubbar har valt denna metod för att diagnostisera höftledsdysplasi (HD).

Denna höftledsröntgen skall göras tidigast vid 1 år. Vid denna metod tas en röntgenbild i ryggläge med sträckta ben. Kritiken mot denna metod är att det är en subjektiv metod där olika avläsare kan ge olika utlåtande. Metoden har en tendens till att underdiagnostisera dvs hundar som bedöms friska vid 1 års ålder riskerar senare utveckla arthros (pålagringar).

PennHip höftledsröntgen: Höftledsröntgen från 4 månader. Denna röntgen metod har använts sedan 1982 vid universitetet i Pennsylvania, USA. Metoden mäter glappet i leden sk. distraction index ( DI) och hundar med ett värde över 0,55 (DI) innebär en större risk för att hunden kan få höftledsdysplasi eller få grad C, D eller E vid SKKs analys. Fördelen med att förutsäga om hunden kommer att få dåliga höfter är att veterinären kan ge råd hur valpen skall födas upp, tränas och eventuellt opereras för att minska artros i leden. Metoden kan också ge värdefull information för avelsarbetet med att välja de med lägst DI och tidigt veta vilka som ej lämpar sig som avelshund. De digitala röntgenbilderna skickas till analys i Pennsylvania, USA som läser bilder från hela världen. Avläsnings-svaret beskriver hur individen (din hund) ser ut (dysplasi och pålagringar) och vad den har för DI samt hur bra den är inom rasen. Nackdelar med metoden är att analyserna bara genomförs på ett ställe och att det finns en risk för överdiagnostisering. Detta innebär att det finns en liten risk att hundar med bra höfter blir klassad som ”riskhöft”.

Unga hundar med DI under 0,55 har stor sannolikhet att få grad A och B vid SKK röntgen dvs .friska höftleder och lämpliga för avel.


PennHIPHöftledsröntgen redan vid 16 veckors ålder
Hundar föds med en "normal" höftled, även de som utvecklar HD. Under tillväxtperioden kan benet komma att växa mer än omgivande mjukdelsvävnad (muskler, ledkapsel och ligament) vilket resulterar i en obalans som leder till att höftledskulan tenderar att glida ur led. Diagnosen blir då höftledsdysplasi i olika grad.

Höftledsdysplasi (HD) betyder avvikande utveckling av höftleden. Redan 1966 definierade de svenska veterinärerna Sten Erik Olsson höftledsdysplasi hos hund som "en varierande grad av slapphet i höftleden vilket leder till subluxation hos den unga hunden och därmed blir acetabelum grund och femur huvudet tillplattat. Dessa förändringar leder senare till osteoarthrit."

Problemen med HD
- Det finns ingen medicinsk eller kirurgisk behandling
- Det är det vanligaste nedärvda ledproblemet hos hund.
- Mer än 50% av hundarna inom vissa raser är drabbade.
- Leder som är drabbade av höftledsarthros leder till smärta, stelhet och nedsatt livskvalitet.
- Drabbar fler storvuxna raser än mindre raser.
Vi använder idag, tillsammans med övriga världen, OFA- och FCI-metoden för att fastställa om hunden har höftledsdysplasi eller inte. Endast en röntgenbild tas, med benen kraftigt bakåtsträckta. I Sverige använder vi sedan Norbergs vinkel som mätinstrument. Den avläsnings-skalan fungerar inte på vissa raser t ex så har drever en sådan höftled som inte kan god-kännas enligt den mätmetoden..

PennHIP-metoden
Vid en PennHIP-röntgen sövs hunden på vanligt sätt. Den sövda hunden placeras på rygg på röntgenbordet och från detta läge tas tre röntgenbilder där bakbenen sätts i olika positioner.

De tre lägena är:
1. utsträckta höfter,
2. komprimerade höfter och
3. distraktion (fingerad belastning).
1. Det utsträckta benläget är lika som vid vanlig höftledsröntgen och kan även avläsas som ett sådant.
2. Vid det komprimerade läget använder man sig av hjälpmedel för att trycka i hop höfterna från sidorna. Benen hålls då i 90 graders vinkel, lika det läge som när hunden står på benen. Röntgenbilden från detta läge visar hur väl kulan passar in i skålen.
3. Vid det belastade läget (distraktion) sätter man ett hjälpmedel mellan benen, som även här hålls i 90 graders vinkel, man trycker sedan lätt för att fingera kroppslig belastning motsvarande hundens viktfördelning på bakbenen, och i det läget tas röntgenbilden. I de båda senare fallen handlar det inte om några kraftiga belastningar, det är inget som gör ont på hunden..
Vid röntgentillfälle 2 och 3 gör man på följande sätt:

2. Komprimerade höfter
Höfterna komprimeras genom ett lågt tryck med hjälp av "kuddar".

3. Distraktion (belastad läge)
Ett specialkonstruerat verktyg används som hjälpmedel får att fingera en normal belastning av höfterna.

Benens läge vid röntgentillfälle 2 och 3.
Vid både kompressions- och distraktionsläget hålls benen i 90 graders vinkel.

Att det redan vid 16 veckors ålder går att bedömma höftleden beror på att Smith genom 10 år av forskning belagt att det inte är någon skillnad mellan en höftled som röntgas vi 4 månaders ålder, 1 år, 2 år eller 3 år. Höftleden överensstämmer helt med de senare gjorda röntgentillfällen. Det är också mer säkert att sedera en hund som fyllt fyra månader utan att komplikationer uppstår.

Undersökningens tre röntgenlägen
Från de tre lägesbilderna från röntgen, kan PennHIP-metoden avläsas. Jämförelser mellan bilderna gör att man kan mäta hur tajt höften sitter. Mätningen sker framförallt från bilderna 2 och 3. Vid kompressionsbilden sätter man en mittpunkt i den cirkel som utgörs av höftledsskålen och en punkt vid mittpunkten på höftkulan. När man sedan jämför dessa två punkter med distraktionsbilden (belastade ben) kan man avläsa hur mycket höftledskulan glider ur sitt fäste. Man räknar ut hur långt i från varandra dessa två punkter hamnar.

Ett exempel på röntgenbilder PennHIP av en Labrador
PennHIP-röntgenbild 1:
benen är utsträckta som vid vanlig höftledsröntgen. Denna bild visar en höft som antagligen skulle bedömmas som felfri.

PennHIP-röntgenbild 2 (samma hund som bild 1):
benen är komprimerade så att man ser hur väl höftledsskålen sluter sig runt höftleds-kulan.Kulan sluter väl till skålen.

PennHIP-röntgenbild 3 (samma hund som bild 1 och 2):
benen är här belastade (distraktion) här ser man hur höftledskulan glider ur höftledskålen. Denna hund kommer att utveckla HD.

Mätinstrumentet Distraction Index
PennHIP använder sig av en egen skala för att mäta glappet i leden. Skalan som används kallas för Distraction?Index (DI) och anges i steg från noll till ett. Där alltså 0 är en totalt felfri höft och 1 en gravt felaktig höft. Ju lägre DI desto tajtare höfter. Ger avläsningen ett värde under 0.3 DI så har hunden en mycket tajt höft. Dessa värden är upprepningsbara, alltså de ger samma resultat varje gång - vid varje avläsning och även vid förnyad röntgen. Därför blir PennHIP en helt igenom objektiv avläsningsmetod för höftledens slapphetsgrad.

Bedömning av höftledsröntgen med PennHIP
Från forskningen vet man att olika raser har olika benägenhet att utveckla artros därför är Distraction Index också rasanpassat. Varje ras har sin egen skala och varje ras har fått sitt eget medeltal. För t ex golden retriever så är medeltalet 0.54 DI, höfter som ligger under det värdet tillmäts de tajtare. Vill man åstadkomma bättre höftledsstatus ska man alltså välja en hund som ligger under det värdet vid ett avelsval. Redan efter bara någon generation kan man se effekten av valet. Avkomman har tajtare höfter och därmed kommer man närmare höftledsfriska hundar, både i dessa generationer som i kommande, om man fortsätter att använda metoden som hjälpmedel i avelsurvalet. Databasen i PennHIP Distraction Index kommer från hela världen och har idag ett register på tusentals hundar och över 160 raser, registret växer ständigt.

10 år av forskning, 11 år som använd metod i hela världen
Allt fler väljer att använda PennHIP som ett komplement till den vedertagna röntgen. PennHIP-metoden har använts i över 10 år, och inte ett enda fall har kunnats konstaterats gett fel avläsningssvar. Hundar som röntgades vid tidig ålder har obducerats vid sin död och där svaret varit tajta höfter, så har hunden även vid sin död haft tajta höfter. De äldsta hundarna som obducerats har varit 14 år. Innan metoden lanserades, har Gail Smith tillsammans med flera veterinärer, forskat i 10 år.

Fördelar med PennHIP-metodenPennHIP för avelshundar
Aveln kan koncentreras på de djur som har stramast höfter (inget eller litet glapp i höftleden). Därmed minskas risken för avkomman att utveckla arthros i höftleden. PennHIP för ”vanliga” hundar (t ex de som vill kunna aktivera sin hund - träna, tävla osv) För den enskilda ägaren kan PennHIP också vara till hjälp. Många satsar på en hund för att kunna träna eller tävla i olika hundsportsammanhang, eller så ska hunden bli en arbetande hund i människans tjänst. Om man då redan vid 16 veckor får en status på att höften är slapp, kan ägaren tillsammans med veterinär sätta in ett åtgärdsprogram för att lindra utvecklingen. Genom foder, medicinering och anpassad motion kan hunden få en bättre chans att inte utveckla alltför kraftig HD och hålla sig starkare i höften genom åren.

Vem kan utföra PennHIP-röntgen
Rätt utförd höftledsröntgen med PennHIP-metoden kan du bara få avspecialutbildad veterinär. Röntgenbilder accepteras endast från utbildade och certifierade PennHIP-veterinärer. Avläsningen av röntgenbilderna görs i USA på Pennsylvania University. De skickas åter som en konfidentiell handling till den PennHIP-utbildade veterinär som genomfört röntgen. Svaret stannar alltså mellan hundägaren och veterinären. Det är upp till hundägaren att besluta hur han eller hon vill använda sig av informationen. Svaret kan alltså inte ses eller läsas i något register.

Från Djurdoktorn.se

PennHIP-röntgenbild 1: benen är utsträckta som vid vanlig höftledsröntgen. Denna bild visar en höft som antagligen skulle bedömmas som felfri.
PennHIP-röntgenbild 2 (samma hund som bild 1): benen är komprimerade så att man ser hur väl höftledsskålen sluter sig runt höftleds-kulan.Kulan sluter väl till skålen.
PennHIP-röntgenbild 3 (samma hund som bild 1 och 2): benen är här belastade (distraktion) här ser man hur höftledskulan glider ur höftledskålen. Denna hund kommer att utveckla HD.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Marianne » Är osteochondros ärftligt?:  ”Har en fråga när det gäller avel på osteochondros. Min tik har en valp som fått ..”

  • Marianne Johansson » Vad är spondylos?:  ”Min hund har spondylos och vissa dagar vill han inte gå så jag är tacksam för de..”

  • Leffe jönsson » Vad är spondylos?:  ”Hej. Har en fundering om spondylos, finns det någon forskning om det är ärftligt..”

  • lovisa » Intervju med Nanna Lamberth, hundmassör.:  ”Hej! min hund har uttänjda leder i sina tassar finns det några massageövningar e..”

  • Ulla fransson » Vad är spondylos?:  ”Har fått diagnos på vår leonberger,vill helst inte gå längre.Vad gör vi som bäst..”

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-